Deze website maakt gebruik van analytische cookies. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie

Privacy Policy

NewEnergy B.V. (Krijn Taconiskade 434, 1078 HW Amsterdam, KvK-nummer 80581978) verwerkt persoonsgegevens. NewEnergy is voor de verwerking van de persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke. In deze Privacyverklaring legt NewEnergy uit welke
(persoons)gegevens verwerkt, wanneer en voor wel doeleinden. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.new-energy.nl (hierna te noemen “Website”) en alle diensten, producten, applicaties en tools die door NewEnergy worden aangeboden ten behoeve van de levering van energie (hierna te noemen“Diensten”).


Voor NewEnergy is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. NewEnergy gaat dan ook zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt dat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).


Wanneer verwerkt NewEnergy (persoons)gegevens
Om u een goede dienstverlening te kunnen bieden, verzamelt NewEnergy (persoons)gegevens van u. Sommige van deze gegevens verstrekt u direct aan NewEnergy, zoals wanneer u met NewEnergy een overeenkomst aan gaat of contact heeft met de klantenservice. Andere gegevens verstrekt u indirect bijvoorbeeld via wedervekopers, die Diensten van NewEnergy aanbieden, bijvoorbeeld als u een offerte aanvraagt of informatie aanvraagt. Daarnaast verwerkt NewEnergy persoonsgegevens als u de website van NewEnergy bezoekt (www.new-energy.eu), hierna de Website.

Categorieën (persoons)gegevens die NewEnergy verwerkt
NewEnergy verwerkt gegevens die u direct of indirect aan NewEnergy verstrekt wanneer u
gebruikmaakt van de Diensten, wanneer u een leveringsovereenkomst aangaat of een offerte aanvraagt via NewEnergy of een wederverkoper, wanneer u een vraag stelt aan de klantenservice.


Hierbij kan het gaan om de volgende gegevens:
- Registratiegegevens. Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van de
Diensten van NewEnergy. Hieronder zijn begrepen: Uw naam en voornaam,
geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, handtekening, het leveringsadres en of u gelieerd bent aan een bedrijf en zo ja, de naam en het KvK nummer
van het bedrijf, en het rekeningnummer waarvan de termijnen voor het leveren van de
Dienst worden afgeschreven.
- Aanvullende gegevens. Dit betreft gegevens die u aan ons verstrekt via de Website,
applicaties, of door NewEnergy te bellen of een e-mail te sturen. Zie voor gegevens die op
de Website worden verwerkt via Cookies het cookie statement van NewEnergy.
- Feedback en vragen. We verzamelen feedback en reviews over onze dienstverlening.
Wanneer u ons benadert, bijvoorbeeld met een vraag aan de klantenservice, kunnen
telefoongesprekken opgenomen of gemonitord worden.
- Leveranciersgegevens. NewEnergy verwerkt gegevens in het kader van haar marktrol als
energieleverancier. Zo verwerkt NewEnergy aansluit- en meetgegevens van de
netbeheerder en uw EAN-code (de code waarmee uw aansluiting wordt aangeduid). Deze
gegevens zijn nodig de levering van energie door NewEnergy mogelijk te maken.
- Financiële gegevens. Tot deze gegevens behoren het IBAN nummer voor het afhandelen
van de facturen voor het leveren van de Diensten.
- Online identificatiegegevens. NewEnergy verwerkt gegevens waarmee u zich kunt
identificeren. Hieronder vallen uw IP-adres bij een aanmelding. NewEnergy slaat
wachtwoorden en vergelijkbare beveiligingsinformatie op voor identificatie en toegang
tot uw account.
- Voorkeuren. NewEnergy analyseert het surf- en klikgedrag van bezoekers op de Website.
Deze gegevens worden verwerkt om de Website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te
kunnen maken.


Derden/verwerkers


NewEnergy verwerkt ook aanvullende (persoons)gegevens over u die zij verkrijgt van derde partijen.
Tot die gegevens behoren:
- Gegevens uit openbare registers zoals publieke databases.
- Creditwaardigheidsrapporten. NewEnergy vraagt ook een kredietwaardigheidsscore bij haar
(sub)verwerkt Creditsafe. Deze score wordt opgevraagd om uw aanmelding te ondersteunen.
- Informatie van dienstverleners en wederverkopers die ons helpen om ons aanbod op uw
interesses te kunnen aanpassen.
Partners met wie NewEnergy samenwerkt om gezamenlijk een dienst te verlenen of
gezamenlijk marketingactiviteiten te ondernemen.
- Slimme Meters: NewEnergy maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. NewEnergy houdt zich aan deze gedragscode.


NewEnergy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om de beste dienstverlening te kunnen bieden, maakt NewEnergy gebruik van de diensten van ITdienstverleners binnen en buiten Europa, waaronder de Verenigde Staten. Met deze partijen maakt NewEnergy vooraf duidelijke afspraken over de verwerking en bescherming van de gegevens, onder andere door middel van EU Model Clauses en de Privacy Shield.

Met alle bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van NewEnergy (“verwerkers”), sluit NewEnergy een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat deze partijen de verplichtingen uit de AVG naleven en passende organisatorische en technische maatregelen treft om uw gegevens om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen zoals NewEnergy dat waarborgt.
NewEnergy blijft voor de verwerkingen van uw (persoons)gegevens door verwerkers de
Verwerkingsverantwoordelijke.


Doeleinden van de verwerking van (persoons)gegevens


NewEnergy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om uw aanvraag voor een Dienst of product te kunnen beoordelen en accepteren
• Het uitvoeren van een crediteuren en debiteurencontrole (zoals een kredietwaardigheids- en
accountantscontrole)
• Het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
• Risicobeheer
• (direct) marketingdoeleinden
• Het sturen van nieuwsbrieven
• Het behandelen van geschillen, vragen en klachten
• Het melden van de einddatum van uw contract voor een Dienst
• Het optimaliseren van de Website
• Het analyseren en verbeteren van de dienstverlening en Diensten.

Verwerking van gegevens op www.new-energy.nl

Cookies en vergelijkbare technieken


NewEnergy maakt op haar website gebruik cookies en andere technieken die vergelijkbaar zijn met cookies zoals:


• Surf- en klikgedrag

Op de websites van NewEnergy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden maar niet tot een individuele persoon herleidbare termen, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Ook kan NewEnergy de gegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan NewEnergy haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten.


• Links naar andere sites
Op de websites van NewEnergy zijn enkele links naar websites van andere partijen
opgenomen. NewEnergy draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze
partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door uw bezochte site een
privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin
beschreven privacybeleid van de betreffende partij.


• Local storage
Soms worden gegevens opgeslagen in de ‘local storage’ van uw browser. Dit werkt
ongeveer hetzelfde als cookies maar het is veiliger en er kunnen meer gegevens worden
opgeslagen. Bij local storage bepaalt u zelf hoe lang de browser de gegevens bewaart. Dit
hangt af van de instellingen van uw browser en/of hoe vaak u de browser geschiedenis wist.


• Tracking pixels
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een email (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kan NewEnergy zien of een e-mail gelezen wordt. Ook deze informatie kan NewEnergy, in combinatie met andere informatie, gebruiken, om u online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op uw voorkeuren of interesses en om campagnes te optimaliseren.


Beveiliging van uw (persoons)gegevens
NewEnergy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw
(persoons)gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd beveiligd verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. De wachtwoorden voor de toegang tot uw account worden gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van NewEnergy heeft toegang tot uw (persoons)gegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden voor verwerking zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Bewaartermijnen
NewEnergy bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan nodig is om overeenkomsten uit te kunnen voeren / Diensten te kunnen leveren. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij er op NewEnergy een wettelijke verplichting rust om gegevens langer te bewaren. Zo hanteert NewEnergy een bewaartermijn van zeven jaar voor overeenkomsten, facturen en de brongegevens daarvan minimaal zeven jaar bewaren op grond van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. IP-adressen, browserinstellingen en gebruikte netwerk, alsmede tracking pixel(s) worden niet langer dan zes maanden worden bewaard indien deze niet zijn gebruikt voor uw contractacceptatie.


Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.


Uw rechten
NewEnergy verwerkt persoonsgegevens naar toestemming, voor het uitvoeren van een overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor een verwerking van persoonsgegevens dan kun u deze toestemming op elk moment intrekken. Onderaan e-mails vindt u een link waarmee u zicht uit kunt schrijven voor ontvangst van, bijvoorbeeld de nieuwsbrief.


Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn de volgende:
• U hebt hetrecht op inzage in uw gegevens die NewEnergy verwerkt. U kunt daarom een
schriftelijk overzicht opvragen van de verwerkte persoonsgegevens. U heeft recht op
verwijdering of rectificatie van gegevens. Als u denkt dat de gegevens of de wijze waar op ze zijn verzameld of verwerkt niet kloppen, kun u NewEnergy verzoeken om verwijdering of rectificatie van die gegevens.


• U heeft recht op beperking van verwerking van uw gegevens. U kunt NewEnergy verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.Dit betekent dat NewEnergy gegevens uitsluitend nog bewaart en geen andere verwerking meer zal uitvoeren.
• U heeft recht om bezwaar tegen verwerking van uw gegevens te maken. Wanneer u meent dat
gezien uw bijzondere omstandigheden NewEnergy bepaalde gegevens niet meer moet verwerken
dan kun u bezwaar maken tegen deze verwerking.
• U hebt het recht op dataportabiliteit van uw gegevens. Dat betekent dat u bij NewEnergy een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die NewEnergy (heeft) verwerkt aan u aanlevert in een
machineleesbare vorm, zodat uw gegevens aan een andere organisatie kunt sturen, zoals bijvoorbeeld
naar een andere energieleverancier. Hierbij gaat het om de digitale gegevens die wij van u hebben
gekregen of die we met uw toestemming hebben verzameld (zoals u meterstanden).
• U heeft het recht op vergetelheid. Dat betekent dat NewEnergy op uw verzoek uw
persoonsgegevens uit haar bestanden verwijdert.
NewEnergy zal een verzoek tot uitvoering van uw rechten binnen vijf werkdagen uitvoeren. Waar het niet
mogelijk is om een verzoek volledig uit te voeren (zo kunnen niet alle gegevens worden verwijderd als deze
nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst), zal NewEnergy proportioneel aan dat verzoek gehoor
geven en u informeren over de redenen waarom het verzoek niet volledig kan worden uitgevoerd.
Als u meer uitlegwil over de hiervoor genoemde mogelijkheden dan wel een dergelijk verzoekwil
indienen dan kun u contact opnemen met NewEnergy sturen, zie ‘Contact’ hieronder voor de
contactgegevens.
Datalekken
NewEnergy bewaakt de privacy van haar klanten goed. Daarom gelden bij NewEnergy strenge regels
voor het werken met privacygevoelige gegevens. Niet alleen binnen NewEnergy zelf, maar ook voor
bedrijven die namens NewEnergy persoonsgegevens verwerken. Toch kan het voorkomen dat
persoonsgegevens onverhoopt in handen vallen van personen die geen toegang mogen hebben tot
die gegevens, of dat gegevens ongewild verwijderd of gewijzigd worden. Dat heet een datalek.
Wanneer u een vermoeden hebt van een datalek, dan wil NewEnergy graag dat u dat meldt. Zo
kan NewEnergy eventuele gevolgen van een datalek beperken, onderzoeken of er anderen
gewaarschuwd moeten worden of dat het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Waar nodig zal NewEnergy de technische en organisatorische maatregelen
die zij heeft getroffen om uw gegevens te beschermen aanpassen om die datalekken in de
toekomst te voorkomen.
Meld een (vermoeden van een) datalek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het
datalek hebt ontdekt of geconstateerd. Dit doe u via info@NewEnergy.nl. Vermeld in u e-mail: uw
naam, u telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, een korte omschrijving van het
(vermoedelijke) datalek en de persoonsgegevens die kunnen zijn geraakt.
Wijzigingen
NewEnergy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Check daarom regelmatig de actuele privacyverklaring op www.new-energy.nl.
Contact
Heb u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van NewEnergy, of wilt u een verzoek doen met
betrekking tot de uitvoering van uw rechten, dan kunt u deze richten aan: NewEnergy o.v.v.
‘privacy’, via info@NewEnergy.nl of schriftelijk naar Krijn Taconiskade 434 1087 HW Amsterdam.
Als u meent dat wij NewEnergy uw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt, dan kunt u dat ook
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Januari 2022